Argama

Calcalii(Sarbet), Finfinne, Ethiopia

Sa'aatii Hojii

Mon - Fri: 8.30AM to 5.30PM

Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa - Supreme Court of Oromia

Haqaaf Haqaan Hojjanna!

Awesome Image
MMWO - Haqaan Haqaaf Hojjanna!

011 123 4432

Send mail on: info@oromiacourt.org

Monday - Friday:
8.30 - 5.30
Sunday & Public Holidays (Closed)

MMWO | Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa

Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa Naannichaa ti.

Manneen Murtii Olaanaa

Manneen Murtii Olaanoo Gidinaalee Oromiyaa

Manneen Murtii Aanaalee

Manneen Murtii Aanaalee Magaalota Oromiyaa

Maxxansaalee Haaraa | Latest News

Odeessaalee Dabalataa

DHAAMSA AYYAANA QILLEE MMWO

Hordoftootni Amantii Kiristaanaa marti baga Ayyaana Qillee/Guyyaa Dhaloota Iyyasuus Kiristoos bara kanaatiin nagaan isin gahe! ለመላው የክርትና ዕምነት ተከታዮች እንኳን…
Read More

GALMEEWWAN 264,968 MURTII ARGATANIIRU

Manneen Murtii Oromiyaa keessatti ji’oottan jahan darban keessatti galmeewwan 301,879 dhiyaatanii ilaalamaa kan turan yoo ta’u kanneen keessaa galmeewwan 264,968…
Read More

GALMEEWWAN 264,968 MURTII ARGATANIIRU

Manneen Murtii Oromiyaa keessatti ji’oottan jahan darban keessatti galmeewwan 301,879 dhiyaatanii ilaalamaa kan turan yoo ta’u kanneen keessaa galmeewwan 264,968…
Read More

HOJII ABBAA SEERUMMAA KEESSATTI HIRMAANNAA DUBARTOOTAA

  Pirezidaantiin Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Kab. Obbo Gazaalii A/Simal kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa fi hooggansa Manneen Murtii Oromiyaa keessatti…
Read More

MANA MURTII AANAA MAGAALAA FINFINNEE

Manni Murtii Aanaa Magaalaa Finfinnee Labsii Gurmaa’ina, Aangoo fi Hojii Manneen Murtii Oromiyaa Irra Deebiin Murteessuuf Bahe Lakk. 216/2011 Keewwata…
Read More

LEENJII IBEX

Leenjiin Manneen Murtii Oromiyaa keessatti bulchiinsa maallaqa imaanaa ammayyeessuu irratti xiyyeeffate ogeessota Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaansii MMWO fi MMO tiif…
Read More

LEENJII HOJJATTOOTA DEEGGARSAA

Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa bara kana dandeettii raawwachiisummaa hawaasa Mana Murtichaa cimsuuf xiyyeeffannoo addaa kennee hojjachaa jira.   Haaluma kanaan…
Read More

“RIFOORMII FAKKEENYUMMAA QABU GAGGEESSAA JIRRAA” OBBO GAZAALII

Rifoormiiwwan Manneen Murtii Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiran akka biyyaatti fakkeenyummaa kan qabaniidha jedhan pirezidaantiin MMWO Kab. Obbo Gazaalii Abbaa Simal….
Read More

Kora Hooggansa MMWO fi MMO

Hooggansi Mana Murtii Waliigalaa fi Manneen Murtii Ol’aanaa Oromiyaa Ebla 11 hanga 14 bara 2013 tti kora dhimmoota jajjaboo adda…
Read More

HARIIROO WAL-TUMSUU MMWO FI MMWBG

  Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa walitti dhufeenyaa fi hariiroo wal hubannoo, wal deeggaruu fi wal cimsuu irratti fuulleffate Manneen Murtii…
Read More

Deeggarsa barbaaddan kamiifuu yaada keessan nuuf ergaa