Argama

Calcalii(Sarbet), Finfinne, Ethiopia

Sa'aatii Hojii

Mon - Fri: 8.30AM to 5.30PM

Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa - Supreme Court of Oromia

Haqaaf Haqaan Hojjanna!

Awesome Image
MMWO - Haqaan Haqaaf Hojjanna!

011 123 4432

Send mail on: info@oromiacourt.org

Monday - Friday:
8.30 - 5.30
Sunday & Public Holidays (Closed)

MMWO | Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa

Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa Naannichaa ti.

Manneen Murtii Olaanaa

Manneen Murtii Olaanoo Gidinaalee Oromiyaa

Manneen Murtii Aanaalee

Manneen Murtii Aanaalee Magaalota Oromiyaa

Maxxansaalee Haaraa | Latest News

Odeessaalee Dabalataa

Madaalamummaa Deemsa Falmii

Madaalamummaan deemsa falmii (fair trial) mirgoota namoomaa sanadoota/waliigalteewwan idil addunyaa fi seerota biyya keenyaatiin beekamtii argatan keessaa tokkoo dha. Mirgi…
Read More

MARII KENNA TAJAAJILAA

  Korri hooggansa Manneen Murtii Oromiyaa oolmaa guyyaa sadaffaa kan waarew duraatiin dhimma kenna tajaajilaa irratti marii gaggeessee jira.  …
Read More

WALTAJJII GAMAAGGAMA RAAWWII HOJII WALAKKAA WAGGAA MANNREN MURTII OROMIYAA

Gamaaggamni raawwii hojii walakkaa waggaa Manneen Murtii Oromiyaa Amajjii 28-29 bara 2014 guyyoota lamaaf Magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa ture xumuramee jira….
Read More

LEENJII OGEESSOTA ODIITII KEESSAA MANNEEN MURTII OROMIYAA

Daayirektoreetiin Odiitii Keessaa MMWO leenjii danddeettii raawwachiisummaa cimsu ogeessota Odiitii Keessaa Manneen Murtii Oromiyaa baay’inni isaanii 150 ta’uuf Magaalaa Adaamaatti…
Read More

WALTAJJII MARII HOOGGANSA OL’AANAA FI GAGGEESSITOOTA KTAS

Waltajjiin marii raawwii hojii walakkaa waggaa Dhaddachaalee Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa fi bu’aa odiitii dhimmaa galmee murtiin boodaa qorachuu irratti xiyyeeffate…
Read More

WALTAJJII WALOO MMWO FI KOREE DHAABBII CAFFEE OROMIYAA

Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa, Seeraa fi Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa Walittiqabaa Korichaa, Kab. Obbo Naasir Huseeniin durfamuun rifoormii Mana Murtii…
Read More

DHAAMSA AYYAANA QILLEE MMWO

Hordoftootni Amantii Kiristaanaa marti baga Ayyaana Qillee/Guyyaa Dhaloota Iyyasuus Kiristoos bara kanaatiin nagaan isin gahe! ለመላው የክርትና ዕምነት ተከታዮች እንኳን…
Read More

GALMEEWWAN 264,968 MURTII ARGATANIIRU

Manneen Murtii Oromiyaa keessatti ji’oottan jahan darban keessatti galmeewwan 301,879 dhiyaatanii ilaalamaa kan turan yoo ta’u kanneen keessaa galmeewwan 264,968…
Read More

GALMEEWWAN 264,968 MURTII ARGATANIIRU

Manneen Murtii Oromiyaa keessatti ji’oottan jahan darban keessatti galmeewwan 301,879 dhiyaatanii ilaalamaa kan turan yoo ta’u kanneen keessaa galmeewwan 264,968…
Read More

HOJII ABBAA SEERUMMAA KEESSATTI HIRMAANNAA DUBARTOOTAA

  Pirezidaantiin Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Kab. Obbo Gazaalii A/Simal kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa fi hooggansa Manneen Murtii Oromiyaa keessatti…
Read More

Deeggarsa barbaaddan kamiifuu yaada keessan nuuf ergaa