MUUDAMA ABBOOTII SEERAA

0
1087

Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa Yaa’ii isaa idilee Guraandhala 20-21 bara 2013 Magaalaa Adaamaa, Galma Caffeetti gaggeessaa tureen muudama Abbootii Seeraa 158 sadarkaa Manneen Murtii Naannichaa sadaniitti hojjatan kan karaa Pirezidaantii Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa, Kab. Obbo Gazaalii Abbaasimaliin dhiyaateef sagalee guutuun mirkaneessee jira.

Abbootii Seeraa muudamni isaanii mirkanaa’e keessaa 11 Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaatiif (dhiira 10 fi dubartii 1), 43 (dhiira 40 fi dubartii 3) Manneen Murtii Ol’aanaaf akkasumas 104 (dhiira 97 fi dubartii 7) Manneen Murtii Aanaaleef kan muudamanii dha.

Haala fo’annoo fi filannoo isaanii ilaalchisee kanneen sadarkaa Manneen Murtii Aanaaleetti muudaman beeksisa qaxarrii Manni Murtii waliigala Oromiyaa baase irratti dorgamanii kannen darbanii fi Leenjii hojiin duraa Inistitiyutii Leenjii Ogeessota Qaamolee Haqaa fi Qo’annoo Seeraa Oromiyaa marsaa 12ffaa Gargaaraa Abbootii Seeraa ta’uun Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraan muudamanii leenjii akka fudhatan erga taasifamee booda baatii kudhanii (10) oliif leenjii seeraa fi shaakallii qaamolee haqaatti fudhachuun kanneen leenji’anii dha. Akkuma leenjii xumuramiin immoo kallattummaan gara hojii galuun Hojii Gargaaraa Abbaa Seeraa irratti bobba’anii Manneen Murtii Aanalee Oromiyaa keessatti ramadamanii hojjachaa ergaa turanii booda kanneen gahumsaa fi naamusa hojii ogummaa abbaa seerummaa gonfatan Gumiin Bulchiinsa Abbootii Seeraa kaadhimamtoota gochuun muudama kenneefii turtii waggaa lamatti dhiyaatuun hojjachaa turanii muudama Caffeef kanneen gahanii dha. Hiriyoota muudamtoota Caffee kana keessaa hojii irra yeroo turetti sababa hanqina naamusa qabuuf Kaadhimamaan Abbaa Seeraa tokko kan hafe yemmuu ta’u, namni tokko immoo sababa hanqina gahumsaa qabuuf muudama Kaadhimummaa Abbaa Seeraa kan muudama Caffeef isa geessu osoo hin argatin hafee jira.

Abbootii Seeraa Manneen Murtii Ol’aanaa Caffeen muudamni isaanii ragga’e ilaalchisee beeksisa guddina olee baheen Abbootiin Seeraa (pirezidaantota dabalatee) Manneen Murtii Aanaa baay’inni isaanii 204 ta’an galmaa’an keessaa kanneen calallii duraa darbanii qormaata barreeffamaaf gahan 160 dha. Gahumsaa fi ogummaa Abbaa seerummaa yeroon barbaadu qabaachuu isaanii mirkaneeffachuuf qormaata Barreeffamaa ILQSO akka kennu erga ta’ee boodaa, kanneen qormaaticha fudhanii qormaata Afaaniif gahan baay’inni isaanii 51 dha.

Bu’aa waliigalaa fi naamusa ol’aanaa ogummichi barbaadu kanneen goonfatanii Muudama Caffeef gahan Abbootii Seeraa Mana Murtii Ol’aanaa 43 dha. Kanneen Keessaa dubartootni baay’inni isaanii 3 dha.

Abbootii Seeraa Mana Murtii Waliigalaaf muudaman ilaalchisees baay’ina hojii yeroo gara yerootti mana murtii keessatti dabalaa dhufe humna namaa wal simsiisuuf jecha iddoo duwwaa baajataan deeggarame sadarkaa mana murtii waliigalaatti jiru irratti guddina oleen A/Seeraa guuttachuuf bifuma walfakkaatuun affeerrii beeksisaa taasifameen Manneen Murtii Ol’aanaa irraa Abbootiin seeraa baay’inni isaanii 48 ta’u yemmuu galmaa’an kanneen ulaagaa iddichaa guutuun qormaata barreeffamaaf darban 41 dha.Qormaaticha ILQSO akka kennu Koreen Foo’annoo fi Filannoo erga murteessee booda kanneen qormaata fudhanii qormaata afaaniif gahan 31 turan.

Haa ta’u malee, sadarkaa mana murtii waliigalaatti sirni calallii raawwatame, keessattuu naamusaa fi dandeettii irratti yeroo gahaa fi yaanni bal’ina qabu kan itti fudhatamee dha. Sadarkaa calallii kanatti,Hooggansi olaa’aan illee xiyyeeffannaa kennee deeggarsa barbaachisaa kennuun gahee isaanii bahaa turanii jiru.Karaa biroon gahumsaa ogeessota kanaa madaaluuf dabalataan galmeen isaan kana dura hojjachaa turan ilaaluun,koreen sadarkaa mana murtii isaan hojjachaa turanitti gadi bu’uun hojii isaanii qabatamaan ilaaluun,qaamolee garagaraa irraa yaada fudhachuun adeemsi filannoo kan raawwatamee dha.Haaluma kanaan ogeessotni qabxii ol’aanaa barreeffamaan galmeessisan bu’aa calallii dhumaaf osoo hin gahin hafanii jiru.Dhumarratti ogeessota calallii sadarkaa dhumaa gahan keessaa kanneen muudama Caffee guyyaa har’aaf gahan baay’inni isaanii 11 ta’u keessaa takka dubartii dha.

Walumaagalatti, hanqina humna namaa manneen murtii keenya sadarkaan jiran furuuf baatii jahan kana keessatti hojiin fakkeenyummaa qabu kan dalagame yemmuu ta’u;haaluma kanaan yeroo ammaa Sadarkaa Mana Murtii Aanatti iddoo duwwaa kanneen 100 hin caallee ,sadarkaa mana murtii Ol’aanatti immoo iddoo duwwaa 15 hin caallee fi sadarkaa mana murtii waliigalaatti immoo iddoo kan hin qabnee ta’ee argama.Adeemsa filannoo fi filannoo raawwatame keessatti komiin gama qulqullina hojii kanaatiin ka’u,yaadota miseensota Caffee guyyaa har’aa dabalatee kan hin jirre ta’uu isaati.

Sadarkaa Manneen Murtii keenya hundatti yeroo jalqabaaf muudamni yeroo tokko raawwatamuun akkuma jirutti ta’ee,baay’inni muudama Caffee guyyaa har’aa 158 ta’uun illee kan addaa isa taasisa jechuun ni danda’ama.

Hojiin Foo’annoo fi Filannoo keenya Mootoo Manneen Murtii Waliigalaa ‘Haqaa fi Haqaan Hojjanna ’  jedhu milkeessuuf yoomiyyuu cimee kan hojjatu ta’a.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here