previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider
1 Maxxansa Haaraa
2 Beeksisa Hojii
3 Ta'iiwwan
4 Dookumatiiwwan Barbaachisoo
5 Funaansa Ragaa
1 Maxxansa Haaraa

Maxxansaalee Haaraa» 

Kora Hooggansa MMWO fi MMO

Hooggansi Mana Murtii Waliigalaa fi Manneen Murtii Ol’aanaa Oromiyaa Ebla 11 hanga 14 bara 2013 tti kora dhimmoota jajjaboo adda...
Read More

HARIIROO WAL-TUMSUU MMWO FI MMWBG

  Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa walitti dhufeenyaa fi hariiroo wal hubannoo, wal deeggaruu fi wal cimsuu irratti fuulleffate Manneen Murtii...
Read More

SIRNA KEESSUMMEESSA DABAREE ABBOOTII DHIMMAA (Queue Management System)

Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa bara 2012 irraa eegalee moosaajii abbaa dhimmaa akkaataa dhufaatii isaatiin dabareen keessummeessuu dandeessisu kan sirna keessummeessa...
Read More

TAJAAJILA DEEGGARSAA SEERAA

Mata duree Tajaajila Manni Murtii kennaa jiru beektuu? jedhu jalatti gama Tajaajila Waajjira Deggersaa fi Hubannoo Seeraa Manneen Murtii Oromiyaatiin...
Read More

MUUDAMA ABBOOTII SEERAA

Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa Yaa’ii isaa idilee Guraandhala 20-21 bara 2013 Magaalaa Adaamaa, Galma Caffeetti gaggeessaa tureen muudama Abbootii Seeraa...
Read More

TURTII HAWAASAA

Gareen hooggansa Mana Murtii Waliigalaa fi Pirezidaantota Manneen Murtii Ol’anaa Godinaalee Naannoo Sidaamaa daangessan of keessatti hammate Guraandhala 16 bara...
Read More

YAADA BARBAADNA

Hojiin abbaa seerummaa hojii ulfaataa naamusa ol'aanaa gaafatu ta'uun ni beekama. Qacarrii fi guddina gaggeeffamu kamuu keessatti xiyyeeffannoon naamusaaf kennamu...
Read More

TAJAAJILA DEEGGARSA SEERAA BILISAA

Tajaajila Manni Murtii Kennaa Jiru Beektuu? Tajaajila Waajjira Deggersaa fi Hubannoo Seeraa Manneen Murtii Oromiyaatiin Kennaman Namoota yakkaan himatamanii gara...
Read More

QABEENYA BEEKSISUU FI GALMEESSUU

Akkuma beekamu kanaan dura qabeenyi hawaasa Manneen Murtii Oromiyaa karaa Komishiinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Naannoo Oromiyaa beeksifamaa fi galmaayaa...
Read More

LEENJII RIFOORMII

Abbootiin Seeraa fi Muudamtootni Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Adaamaatti leenjii rifformii irratti xiyyeeffate Amajjii 7-8 bara 2013 tti kennamu fudhachaa...
Read More

 

 

2 Beeksisa Hojii

Faayiloota Beeksisa Gita Hojii Banaa MMWO

Mata-duree
MURTIILEE BARSIISOO DHADDACHA IJIBBAATAA MMWO
1 file(s) 1326 downloads
Barruulee, Dambiiwwaniif Faayiloota, Labsiiwwan, Murtiilee Dhaddacha Ijibbaataa December 29, 2020
Seerota Keessoo Manneen Murtii Oromiyaa
1 file(s) 128 downloads
Dambiiwwaniif Faayiloota December 16, 2020

3 Ta'iiwwan

Ta'iiwwan MMWO

[ecs-list-events cat='dhaddacha, qophii-addaa,ayyaana' limit='8']

4 Dookumatiiwwan Barbaachisoo

Dookumantiiwwan Barbaachisoo Adda addaa MMWO

 

Mata-duree
MURTIILEE BARSIISOO DHADDACHA IJIBBAATAA MMWO
1 file(s) 1326 downloads
Barruulee, Dambiiwwaniif Faayiloota, Labsiiwwan, Murtiilee Dhaddacha Ijibbaataa December 29, 2020
Seerota Keessoo Manneen Murtii Oromiyaa
1 file(s) 128 downloads
Dambiiwwaniif Faayiloota December 16, 2020

5 Funaansa Ragaa
Kenniinsa Tajaajilootaa dabalatee dhimma adda addaarratti MMWO yeroo adda addaatti ragaa Ummataa kallattumaan karaa toora interneetaan funaanuuf kan oolu.

---

Coming Soon
Tajaajila Mana Murtii Waliigala Oromiyaatti argattaniin Gammaddanii?
Total Votes : 25

Follow Us

Kora Hooggansa MMWO fi MMO

Hooggansi Mana Murtii Waliigalaa fi Manneen Murtii Ol’aanaa Oromiyaa Ebla 11...

HARIIROO WAL-TUMSUU MMWO FI MMWBG

  Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa walitti dhufeenyaa fi hariiroo wal hubannoo, wal deeggaruu fi wal cimsuu...

SIRNA KEESSUMMEESSA DABAREE ABBOOTII DHIMMAA (Queue Management System)

Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa bara 2012 irraa eegalee moosaajii abbaa dhimmaa akkaataa dhufaatii isaatiin dabareen...

TAJAAJILA DEEGGARSAA SEERAA

Mata duree Tajaajila Manni Murtii kennaa jiru beektuu? jedhu jalatti gama Tajaajila Waajjira Deggersaa fi...

MUUDAMA ABBOOTII SEERAA

Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa Yaa’ii isaa idilee Guraandhala 20-21 bara 2013 Magaalaa Adaamaa, Galma Caffeetti...

Maxxansaalee Heddu Ilaalame

Nu-Hordofaa!

44,602FansLike
44FollowersFollow
2,000FollowersFollow
2FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Odeeffannoon Maxxansaalee Haaraa saffisaan akka isin bira gahu Mamila Marsariitii keenyaa tahuuf galmaayaa.

Yaada nuuf Laadhaa!

Teessoo Waajjira Giddugaleessa Mana Murtii Waliigala Oromiyaa.