ERGAA PIREZIDAANTII ITTI AANAA


Hojiin mootummaa ifa ta’uu akka qabuu heerri mootummaa FDRI keewwata 12 jalatti tumameera. Manni Murtii qaamolee mootummaa sadeen keessaa tokko ta’uun isaa hojii hojjatu kamuu (kanneen seeraan iccitiin akka raawwataman jedhaman ala) uummataaf ifa gochuu akka qabu kan akeekuu dha. Hojiilee manneen murtii keessatti hojjatama keessa inni adda dureen hojii dhaddachaa (kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa) yoo ta’u, dhaddachi gaggeeffamuu fi murtiileen kennaman ifatti gageeffamuu akka qaban dirqamni seeraan taa’ee ni jira. Hojii dhaddachaan alas bulchiinsa keessoo ofiitiin hojii manni murtii hojjatu uummataaf ifa ta’uun amantaan keessanis ta’ee alaan uummatarraa akka horatamu ni gargaara. Manni murtii haqa hojjachuu qofa osoo hin taane haqa yoo hojjatuu uumataaf ifa ta’uu qaba.

Marsariitiin mana murtii keenyaa kunis hojii manneen murtii keessatti hojjatamanii fi gurra uumataa gahuu qaban kanneen ittiin uummata beeksifnu keessa mala qunnamtii isa tokkoo dha. Manni murtii ifaadha gaafa jennuu hojiin mana murtiin hojjatamu miidiyaalee fi mala qunnamtii biroon uumataaf ifa ta’uu qaba jechuu kenyaa dha. Murtiileen mana murtiin kennamanii fi kanneen biroon marsariitii kanarratti fe’uun haala salphaan hawaasa akka dhaqabu ni taasifama.

Dhaqabamummaa tajaajila abbaa seerummaa mirkaneessuuf hojiilee hojjataman kana karaa marsariitii kanaa ifa gochuun akkuma eegametti ta’ee foormaatii kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa tokko tokko barbaachisoo ta’anii fi namoota harka qalleyyiif tajaajiluu danda’an marsariitii kanarratti fe’uun tajaajilaaf akka oolan gochuun hojiiwwan baldhaan ni hojjatamu.

Adeemsa keessa manneen murtii waraqa-maleessa uumuuf akka naanoo keenyaatti yaadnuuf odeeffannoowwanis ta’ee tajaajiloota kenninu marsariitiin kanaan ifa gochaa kan deemamu ta’a. Odeeffannoowwan kenniinsa tajaajila abbaa seerummaas ta’ee kanneen biroo mala qunnamtii biroo kan akka fuula Feesbuukii fi Telegiraamiin tamsa’an akkuma jirutti ta’anii, hanga danda’ameetti odeeffannoowwan kenniinsa tajaajila keenyaaf murteessoo fi barbaachisoodha jennu kamuu giddu galeessa tokkotti argachuun hawaasa keenya haala salphaan dhaqabuu akka danda’uu hojii hojjatamaa jiruu fi hojjatamu cimee akka itti deemu kan taasifamuu dha. Manneen murtii Ol’aanoo keenyas bakka odeeffannoo gama manneen murtii godina isaniin jiru itti maxxansan kan qopha’eef ta’uun isaa ammoo dhaqabamummaa manneen murtii keenyaa daran kan cimsu ta’uu isaa ibsuun barbaada.

Walumaa galatti, odeeffannoowwan karaa marsariitii kanaan darban qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fi dhaqabamummaa tajaajila abbaa seerummaaf gumaacha guddaa akka taasisu abdiin qabu ibsaa, marsariitiin kun irra deebii’iin fooyya’ee tajaajila kennuu danda’uu isaatiif gammachuu guddoo natti dhagayame ibsuun barbaada.

                                                  Horaa Bulaa Deebanaa   
                            Guyyoo Waariyoo, Pirezidaantii Itti Aanaa MMWO