ERGAA PIREZIDAANTII

Manneen Murtii Oromiyaa ergama heera mootummaa fi seerota biroo rogummaa qabaniin kennameef hojiitti hiikuuf hojjachaa turanii jiru.

Tajaajila abbaa seerummaa tajaajilamtootaaf kennamu kallattiiwwan qulqullinaa, dhaqqabamummaa fi si’aayinaatiin fooyyeessuuf tarkaanfiiwwan tarsimoo’aa ta’an fudhatamaa turaniiru. Haaluma kanaan gama qulqullinaatiin dhimmootni hedduun Abbootii Seeraa sadiin ilaalamanii akka murtaa’an taasisuun, sirni qulqullina murtii fi adeemsa falmii ittiin hordofamu diriiruun galmeewwan murtii argatan sakatta’amanii hanqina jiru adda baasaa fi irratti mari’achaa deemuun hojiirra ooluun isaa, baay’ina galmeewwan oliyyataan diigamanii fi fooyya’anii adda baasuun qabachuu fi sababoota isaanii irratti mari’achuu, carraan oliyyannoo dhiphaa ture akka bal’atu taasifamuu, gama alaatiin himataa fi ragaa sobaa hambisuuf qaamolee rogummaa qaban waliin mari’achuu fi tarsimoo ragaa sobaa ittisu qopheessuun hojiirra oolchuu fi kkf hojjatamaa turaniiru.

Kallattii dhaqqabamummaa fi si’aayinaa mirkaneessuutiin meeshaalee teekinoolojii qunnamtii odeeffannoo (TQO) kan akka Viidiyoo Koonfiransii, dhaamsa gabaabaa (SMS), faayila elektiroonikaa (e-filing) fi kkf tti baay’inaan dhimma bahuu, bulchiinsa dhangala’a dhimmaa hojiirra oolchuu, dhaddachaalee dhaabbii fi naannawaa cimsuu fi sirna itti gochuu fi, aangoo abbaa seerummaa Manneen Murtii Aanaalee ol guddisuun abbootiin dhimmaa dhiheenyan tajaajila akka argatan gochuu kkf hojjatamaniiru; bu’aa gaariinis argameera.

Bu’a qabeessummaa Manneen Murtii keenyaa cimsuufis waggoottan lamaan darban sirnoonni fi seeronni haaraan qorannoo irratti hundaa’uun bal’inaan qophaa’anii diriiraniiru; seeronni keessoo Manneen Murtii qawwa qaban akka fooyya’an taasifameera. Kanaan gamattis sirni hooggansaa bu’aa irratti xiyyeeffate (result based management) hojiirra ooleera. Kana keessattis galmootni yeroo dheeraa, giddugaleessaa fi gabaabaa keessatti bira gahamuu qaban adda bahanii yaadama kanaan hojjatamaa jira.

Bilisummaa fi itti gaafatamummaan wal madaalaa ta’e Manneen Murtii Naannichaa keessatti akka jiraatu hojiin sirna diriirsuu fi hubannoo uumuu bal’inaan hojjatamaa tureera.  Haaluma kanaan bilisummaa Manneen Murtii fi Abbootii Seeraa cimsuufis hojiiwwan heddu haala sirnaawaa ta’een hojjatamaa turaniiru. Labsiin Gurmaa’ina, Aangoo fi Hojii Manneen Murtii Oromiyaa irra deebiin murteessuuf bahe labsii lakk.216/2011 keessatti sirni bilisummaa abbaa seerummaa heera mootummaatiin beekamtii argate caalmaatti akka cimu taasifameera. Keesumattuu qaamni bilisummaa abbaa seerummaa cabse kamuu yakkaan akka adabamus labsii kanaan tumameera. Sirnoota gama kanaan diriiran caalmaatti lafa qabsiisuuf hojii guddaan kan eeggatu ta’uu taateewwan yeroo dhihoo as darbanii darbanii mudachaa jiran bilisummaa Manneen Murtii irratti dhiibbaa waan geessisaniif hojii guddaa kan nu gaafatuu dha. Itti gaafatamummaa mirkaneessuu ilaalchisees sirnootni heddu diriiraa kan jiran yoo ta’u sirnoota kana lafa qabsiisuunis bal’inaan hojjatamaa jira. Haa ta’u malee hojii kana sadarkaa ol’aanaa barbaadamuun irraan gahuuf kutannoon hojjachuu nu gaafata.

Gaarummaa bulchiinsa keessoo cimsuu fi dandeettii raawwachiisummaa cimsuuf hojiiwwan adda addaa hojjatamaa turaniiru. Paakeejiin faayidaa Abbootii Seeraa fi muudamtootaa kan akka kiraa manaa, mindaa, faayidaa yaalumsaa fi durgoon oolmaa qoratamee akka hojiirra oolu taasifame yoo ta’u kanneen biroo milkeessuufis hojjatamaa jira. Gama hojjataa bulchiinsaatiin komiin JEG waliin wal qabatee ka’aa ture qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin hojjachuun hanga ta’e tokko akka sirraa’u kan taasifame yoo ta’u rakkoo caasaan wal qabatee ka’u caasaa Manneen Murtii naannichaa irra deebiin qorachuun fala waaraa akka argatu gochuuf hojjatamaa jira. Sirna komunikeeshinii cimaa ijaaruun hojii Manneen Murtii keenyaa uummataa fi qaamolee biroo biratti beeksisuuf jalqabbii gaariin sadarkaa Mana Murtii jiru sadarkaa hundatti akka cimu kutannoon hojjachuu qabna.

Walumaagalatti Manneen Murtii bilisa, gartumaleessaa fi kallattii hundaan cimaa ta’anii haqa uummata keenyaa mirkaneessuu danda’an ijaaruuf ciminaan hojjachuun barbaachisaadha. Galma kaawwanne milkeessuuf hojii gama keenyaan hojjatamu akkuma jirutti ta’ee tumsi uummataa fi qaamolee biroo murteessaa waan ta’eef hunduu waan irraa eegamu gumaachuun nu cinaa dhaabbachuu qaba kan jedhu dhaamsa koo xumuraa ta’a.

Galatoomaa,

Gazaalii Abbaa Simal, Pirezidaantii MMWO