Hooggansa MMWO Ammaa

Obbo Oliyaad Yaaddessaa
Obbo Oliyaad Yaaddessaa
Daayireektara Daayirektoreetii Bulchiinsa Qabeenyaa fi Tajaajila Waliigalaa - MMWO
Aaddee Hawwii Taarraqany
Aaddee Hawwii Taarraqany
Daayireektara Daayirektoreetii Koorniyaa fi Haqa Daa'immanii - MMWO
Obbo Jiishaa Guddisaa
Obbo Jiishaa Guddisaa
Daayireektara Daayirektoreetii Hooggansa Hojii Jijjiiramaa - MMWO
Obbo Gammachuu Baqqalaa
Obbo Gammachuu Baqqalaa
Daayireektara Daayirektoreetii KTAS - MMWO
Obbo Naasir Faaris
Obbo Naasir Faaris
I/Gaafatamaa Waajjira Pirezidaantii - MMWO
Obbo Guyyoo Waariyoo
Obbo Guyyoo Waariyoo
Pirezidaantii I/A - Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
Obbo Gazaalii Abbaasimal
Obbo Gazaalii Abbaasimal
Pirezidaantii - Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
Obbo/Aaddee….
Obbo/Aaddee….
Daayireektara Daayirektoreetii Karooraa, Baajataa, Hordoffii fi Gamaaggamaa - MMWO
Obbo Gammadaa Guddataa
Obbo Gammadaa Guddataa
Daayireektara Daayirektoreetii Tekinoolojiifi Qunnamtii Odeeffannoo(TQO) - MMWO
Obbo Mokonnin Raggaasaa
Obbo Mokonnin Raggaasaa
Itti Gaafatamaa Waajjira Gumii fi Bulchiinsa Qabeenya Namaa - MMWO
Aadde Shawaayyee Disaasaa
Aadde Shawaayyee Disaasaa
Daayireektara Daayirektoreetii Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaansii - MMWO
Obbo Dachaasaa Kabbadaa
Obbo Dachaasaa Kabbadaa
I/G Waajjira Naamusaa fi Inispeekshinii - MMWO
Obbo Gonfaa Atoomaa
Obbo Gonfaa Atoomaa
Daayireektara Daayirektoreetii Dhimmoota Koomunikeeshiinii - MMWO
Obbo Tacaan Margaa
Obbo Tacaan Margaa
Daayireektara Daayirektoreetii Qorannoo fi Atoominaa - MMWO
Obbo Saamu’eel H/Maariyaam
Obbo Saamu’eel H/Maariyaam
Daayireektara Daayirektoreetii Odiitii Keessaa - MMWO
Obbo Sanbataa Abdataa
Obbo Sanbataa Abdataa
I/G Waajjira Deeggarsaa fi Hubannoo Seeraa - MMWO