IMALA JIJJIIRAMAA

Labsii gurmaa'ina, aangoo fi hojii Manneen Murtii Oromiyaa irra deebiin fooyyeessuuf bahe labsii 216/2011 tiin aangoon abbaa seerummaa Manneen Murtii Aanaalee guddateera; kun immoo hawaasni keenya dhamaatii malee dhimma isaa Mana Murtii Aanaa dhiheenya isaa jirutti akka dhiyeeffatu dandeessisseera.

0
250

Manneen Murtii Oromiyaa imala jijjiiramaa keessa jiru. Bara 2011 irraa eegalee hanga ammaatti sirnootni haaraan kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa fi bulchiinsa keessoo Manneen Murtii caalmaatti bu’a qabeessa taasisan heddu diriiraa jiru.

Labsii gurmaa’ina, aangoo fi hojii Manneen Murtii Oromiyaa irra deebiin fooyyeessuuf bahe labsii 216/2011 tiin aangoon abbaa seerummaa Manneen Murtii Aanaalee guddateera; kun immoo hawaasni keenya dhamaatii malee dhimma isaa Mana Murtii Aanaa dhiheenya isaa jirutti akka dhiyeeffatu dandeessisseera. Kana malees xiyyeeffannoo ol’aanaa dhimmoota dubartootaa fi daa’immaniif kennameen sadarkaa hundatti dhaddachi maatii fi daa’immanii addatti hundaa’ee hojii eegalee jira.

Sadarkaa Manneen Murtii Aanaatti himanni tilmaama qabeenyaa qarshii 300,000 olii fi dhimma yakkaa hidhaa baaxiin isaa waggaa 10 oliin adabsiisu yoo dhiyaate dhaddachi Abbootii Seeraa 3’n moggafamee akka keessummeessu taasifamaa jira; Manneen Murtii Ol’aanaa fi Mana Murtii Waliigalaa dhaddachaalee idilee fi dhaddacha ijibbaataa qorannoo duraa irrattis akkasuma; dhaddachi ijibbataa qorannoo boodaa Abbotii Seeraa 5/7 moggaafamaa jira. Kun abukaattoo ittisaa fi dhaabbilee tajaajila seeraa kennaa jiraniin deeggaramuu namoota harka qalleeyyii waliin walitti idi’amee qulqullinaa fi dhaqqabamummaa tajaajila abbaa seerummaa Manneen Murtii keenyaa fooyyessaa jira.

Gama bulchiinsaatiin Dambiileen Sirna Walgahii Gumii fi Koree Bulchiinsaa murteessuuf bahan qaamoleen kun bulchiinsi Manneen Murtii akka fooyya’u taasisaniiru; rakkoolee jiran irratti mari’achuun kallattii furmaataa wayitaawaa kaa’aa jiru.

Walumaagalatti sirnoonni bifa haaraan diriiraanii fi diriiraa jiran tajaajilaa fi bulchiinsa keessoo Manneen Murtii keenyaa fooyyeessaa jiru; kana immoo koreen Mana Murtii Waliigalaa irraa hundaa’ee Manneen Murtii Ol’aanaa fi Aanaalee adda addaa irratti tibba kana daawwaannaa taasise mirkaneeffateera. Abbootiin Seeraa fi hawaasni Manneen Murtii hedduun jijjiirama qabame milkeessuuf ciminaan hojjachaa kan jiran ta’uunis ilaalameera. Karaa milkaa’inaa sirrii qabannee akka jirrus hubanneerra; hanqinaalee mudachaa jiran irrattis xiyyeeffannoon sadarkaa hundatti ni hojjanna.

Wiixatarra teenyee torban milkii gaarii isiniif hawwina!!!

#MMWO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here