LEENJII RIFOORMII

1
841

Abbootiin Seeraa fi Muudamtootni Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Adaamaatti leenjii rifformii irratti xiyyeeffate Amajjii 7-8 bara 2013 tti kennamu fudhachaa jiru. Leenjichi qopheessummaa qopheessummaa Daayirektoreetii Hojii Jijjiiramaa Mana Murtichaatiin kan qophaa’e yoo ta’u dhimoota rifoormii fi duudhaalee naamusa irratti kan fuulleffatuu dha. 

Haaluma kanaanis guyyaa jalqabaa leenjiin Jijjiirama Jaarmiyaa (Organizational Change) Dr. Kabbadaa Gannatiitiin fi Hooggansa Raawwii Hojii (Performance Management) Obbo Ashannaafii Itichaa fi Obbo Isheetuu Yaadataatiin kan kennamu yoo ta’u guyyaa 2ffaa Aadaa Mana Hojii (Organizational Culture) irratti Obbo Taaddalaa Amansiisaatiin akkasumas Duudhaalee Bu’uuraa Milkaa’ina Tajaajilaaf mata duree jedhuun leenjiin qophaa’e Obbo Fayyeeraa Hayiluutiin ni kennama. Kanuma waliinis bu’aa odiitii galmee murtiin boodaa irratti argannoon jiru karaa Obbo Guddataa Qajeelaatiin erga dhiyaatee booda mariin irratti akka gaggeeffamu sagantaan qabameera. 

Kora kana haasaa baniinsaa gochuun kan jalqabsiisan Pirezidaantii Itti Aanaan Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa, Kab. Obbo Guyyoo Waariyoo, leenjiiwwan kunniin aadaa hojii keenyaa gabbsisuu fi kenniinsa tajaajilaa fooyyeessuu keessatti iddoo ol’aanaa kan qaban waan ta’eef hirmaattootni sirriitti hordofanii fi gaafa gara hojiitti deebi’an akka hojiitti hiikan dhaamaniiru. 

Xumura leenjii kanaatti aansee gamaaggamni raawwii hojii Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa guyyaa tokkoof turu gaafa 09/05.2013 kan gaggeeffamu ta’a. 

1 COMMENT

  1. Daandii saffisaarra jirtuu jabaadhaa haaluma kanaan itti fufaa jennaa rifoormiin kun immoo mataarraa hanga miilatti haala wal fakkaatuun ittii haa fufu jenna.Warra miilarra jirruufis rakkoo akka mana hojitti jiruu fi akkaa dhuunfaatti qabnuufis nu dhaggeeffadhaa jenna mataan miilaa malee waan hin bareedneef darbees miilli hin jiru taanaan mataan kophasaa hin deemuu waan ta,eef yoo dogoggorre nu hoofkalchaa jenneerra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here