LEENJII KOMUNIKEESHINII

0
694

Leenjiin dandeettii raawwachiisummaa ogeessota Komunikeeshinii Manneen Murtii Ol’aanaa cimsuu irratti fuulleeffate Mudde 03-04 bara 2013 Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti kennameera.

Leenjichi qindeessummaa Daayirektoreetii Dhimmoota Komunikeeshinii Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaatiin kan qophaa’e yoo ta’u caasaa Komunikeeshinii gara Manneen Murtii Ol’aanaatti gadi bu’e cimsuu kaayyoo kan godhatee dha. 

Haaluma kanaan maalummaa komunikeeshinii irraa kaasee hanga komunikeeshinii dhaabbatummaa fi komunikeeshinii Mana Murtiitti ogeessotaa fi Daayirektara Daayirektoreetii Dhimmoota Komunikeeshinii MMWO tiin kennameera.

Kanaan gamattis rifoormii Manneen Murtii Oromiyaa gaggeessaa jiran, qabiyyee fi gosoota isaanii irratti hubannoon karaa Daayirektara Daayirektoreetii Hooggansa Hojii Jijjiiramaa Mana Murtii Waliigala Oromiyaa kan ta’an Obbo Jiishaa Guddisaatiin uumameera.

Xumura leenjichaa irratti ogeessonni leenjicha fudhatan yaada kennaniin leenjiin fudhatan hubannoo isaanii haalaan kan cimseef ta’uu fi gara Mana Murtii isaanitti gaafa deebi’an qabatamatti hojii keessa kan galan ta’uu ibsaniiru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here