MANNEEN MURTII OROMIYAA GUUTUMMAAN HOJII EEGALAN

0
378

Manneen Murtii Oromiyaa sababa dhibee vaayirasii koroonaa (COVID-19) fi boqonnaa Abbootii Seeraatiin gamisaan cufamanii turan hojii eegalan.

Pirezidaantiin Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa, kabajamoo Obbo Gazaalii Abbaasimal, eegalamuu hojii dhaddachaa fi ijoowwan xiyyeeffannoo Manneen Murtii Oromiyaa kan bara 2013 ilaalchisuun Fuulbaana 21/2013 miidiyaaleef ibsa kennanii jiru.

Manneen murtii keenya hojii kenniinsa tajaajila Abbaa Seerummaa Fulbaana 21 bara 2013 irraa eegalee idileedhaan hojii waan eegalaniif hawaasni keenya dhukkuba koronaa irraa of eeggachaa dhimma isaanii hordofachuu akka danda’an ibsaniiru.

Hojiiwwan xiyyeeffannoon bara kana (2013) hojjetaman irratti ibsa kennaniinis Manneen Murtii Oromiyaa tajaajila kennan qulqullinaan raawwachuu irratti xiyyeeffannoon hojjechuu qabna jedhaniiru. Kana fiixaan baasuufis himanni fi ragaan dhiyaatu dhugaa irratti kan hundaa’e ta’uu akka qabuu fi dhimma kana irratti qaamolee haqaa waliin hojjechuu akka barbaachisu  ibsanii jiru.

Bilisummaa fi itti gaafatamummaa waliin wal qabatee ibsa kennaniin, Manneen Murtii fi Abbootiin Seeraa bilisummaan hojjechuu qabu. Kana mirkaneeessuufis qaamolee ilaallatu waliin qindoominaan irratti hojjechaa jirra jedhan; korri adda addaa qophaa’ee dhiyootti dhimma kana irratti kan mari’atamu ta’uus dubbataniiru. Manneen murtii dhaqabamaa taasusuufis hojii hojjetamu tekinooloojiin deggeraa hojii dhaddachaa si’oominaan ni raawwatama jedhan.

 

Gama bulchiinsa keessoo manneen murtii gaaromsuun walqabatees komii yeroo adda addaa ka’u hiikuuf  hojiin bu’a qabeessa ta’e hojjetameera jedhan.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here