Dhaddachi ijibbaataa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa yakka bosonaa naannicha keessatti raawwatamuun wal qabatee seerri raawwatiinsa qabu Labsii Bosonaa Oromiyaa Lakk.72/1995 kwt 15 (1) moo Labsii Misooma, Eegumsaa fi Itti Fayyadama Bosonaa Mootummaa Federaalaa Lakk. 1065/2010 kwt 26 (1) dha? jedhu ilaalchisee yeroo dheeraaf Manneen Murtii keenya keessatti falmisiisaa ture irratti murtii dirqisiisaa kenneera.

Haaluma kanaan dhaddachichi galmee lakkoofsa 303547 ta’e irratti dhaddacha gaafa 11/02/2012 ooleen heera mootummaa FDRI kwt 51 (5) fi (55) (2) (a) jalatti itti fayyadamaa fi kunuunsa lafaa, fi qabeenya uumamaa (bosona dabalatee) ilaalchisee aangoo seera baasuu kan qabu mootummaa federaalaa ta’uu fi naannooleen bakka seerri mootumaan federaalaa baasu gahaa ta’uu dhabutti seera bulchiinsa lafaa fi qabeenya uumamaa baasuu kan qaban ta’uu ibseera.

Dhimma yakka bosonaatiin wal qabatee Mootummaan Federaalaa fi kan Naannoo Oromiyaa seera kan baasan ta’uu erga xinxaalee booda seera kamtu raawwatiinsa qaba ijoo dubbii jedhuuf fala laateera.

Kanaanis aangoon seera yakkaa baasuu kan mootummaa federaalaa ta’uu heera mootummaatiin aangoon ifatti kennamuu fi kana bu’uureffatees Manni Maree Bakka Bu’oota Uummataa labsii bosonaa olitti caqasamee fi tumaalee yakkaa of keessaa qabu kan baase ta’uu; aangoon mootummaa naannoo seera yakkaa baasuuf qabu dhimma ifatti mootummaa federalaatiin hin haguugamne qofa irratti kan daanga’u ta’uu; dhimma yakk bosonaa falmii kaase kanaan wal qabatee garuu tumaan seeraa mootummaan federaalaa baaseen ifatti haguugamee waan jiruuf tumaan seeraa Naannoo Oromiyaa (Labsiin Naannoo Seera Ofiitiin gochuma sana irra deebiin yakka taasisuu tumuu hin danda’u jechuun tumaan seeraa dhimmciha irratti raawwatiinsa qabaa labsii Bosonaa Federaalaa lakk. 1065/2010 kwt 26 (1) malee Labsii Bosonaa Oromiyaa kwt 15 (1) miti jechuun murteesseera. Murtichi Labsii Bosonaa Oromiyaa guutuu kan ilaallatu osoo hin taane dhimma yakkaa labsicha kwt 15 (1) tumame qofa raawwatiinsa kan dhorku ta’ee dhimmoota biroo labsichaan tumaman kan ilaallatu miti.

Hiikoon seeraa murtii kanaan wal qabatee kennames akkaataa labsii 216/2011 kwt 29 (1) tiin dirqisiisaa waan ta’eef Manneen Murtii sadarkaan jiran dhimma kanaan wal fakkaatu irratti hiikoo seeraa wal fakkaataa hordofuun kan murteessan ta’a.

#MMWO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here