MUUDAMAA FI RAMADDII GARGAARTOTA AS MMA

0
588

Gumiin Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Yaa’ii Idilee isaa 188ffaa  gaafa guyyaa 07-02-2013 gaggeesseen Muudama Gargaartotta Abbootii Seeraa Manneen Murtii Aanalee leenjifamtoota leenjii hojiin duraa ILQSO marsaa 13ffaa erga raawwatee booda bu’uura Dambii Bulchiinsa Abbootii Seeraa (BASO) Lakk.7/2012 keewwata 36 tiin akkaataa armaan gadiin ramaddii isaanii raawwatee jira.

Akkaatuma kanaan Gargaartotni Abbootii Seeraa muudamnii fi ramaddiin keessaan Gumiin ragga’e kunneen hanga gaafa guyyaa 11/02/2013tti Godina itti ramadamtanitti argamuun gabaasa akka gootaan jechaa Manneen Murtii Ol’aanaa Godinaalee immoo xalayaan ramaddii karaa keessaan waan isin gahuuf hordofuun hojiirra akka oolchitan isin beeksisna.

TL Maqaa Guutuu GAS MMO Godina Itti Ramadame

 1. Darajjee Shuuraa Bookee—SHL
 2. Elsaabeet Girmaa Hundee—ARS
 3. Guddinaa Leejjisaa Damee—HGW
 4. Sintaayahuu Dachaasaa Nagari—SHK
 5. Ya’aabbii Kabbadaaa Baalchaa—SHK
 6. Simee Qondaalee—SHK
 7. Abdii Hambaa Baar-geenyaa—WL
 8. Shaalee Hawwinee Bariisoo—HL
 9. Guddisaa Abdiisaa Mul’isaa—SHL
 10. Ziyaad Kadiir Qaabatoo—BL
 11. Shukrii Adamee Biftuu—HB
 12. Dachaasaa Fufaa—SHK
 13. Masarat Tumsaa Daadhii—SHL
 14. Seenaa Fayyeeraa —SHL
 15. Guddataa Raggaasaa Gaanxoo—QW
 16. Dammituu  Aagasa Fayyeeraa—SHL
 17. Yahwaalaasheet Ayyaalneh Adinoo—HB
 18. Amaanu’eel Abdii—BL
 19. Alamaayyoo Balaay Kabbada—WB
 20. Nuradiin Suleeymaan Hassan—GJ
 21. Mohaammad Sa’id Tolaa—GJL
 22. Ziinadiin Amaan—BL
 23. Bariisoo Dukkallee Koqaa—GJL
 24. Ahimad Gannaa Haajii—BL
 25. Meeroon Dassaalany—SHL
 26. Musaa Hashim Musaa—HL
 27. Daraaraa Zallaqaaa Abbabaa—WL
 28. Radeet Taaddasaa—SHK
 29. Malkaamuu Taaddagaa Tafarraa—IAB
 30. Abrahaam Bayyanaa  Kafanii—HL
 31. Amansiisaa Dirribii Jootee—SHL
 32. Biqilaa Angeessaa Tujii—JM
 33. Taliilaa Saafayee Hirphaa—HL
 34. Tasfaayee Ayyaanoo Fullaasaa—SHK
 35. Sa’id Daamxee Yusuuf—JM
 36. Awwaqaaa Sisaay Abarraa-GJL
 37. Taajuudiin Aliyyii Umsaan—HB
 38. Bahaar Mohaammad Bakar—HB
 39. Libboonaa Tarafuu Gabree—SHK
 40. Faayiidii Malisee—BRN
 41. Gosaa Addunyaa Yaamii—BL
 42. Hawwi Marid Mi’eessoo—BL
 43. Galaannee Addunyaa—HL
 44. Toleeraa Nagari—QW
 45. Qiddist Yoonaas—SHL
 46. Daraarraa Nagaasaa Dayaas—WL
 47. Dirribaa Tarrafa Miindaa—WB
 48. Azeeb Sawunata Tasafaayee—SHK
 49. Tinsaa’ee Tasfaayee—SHK
 50. Darajjee Aangaassaa Daandanaa—SHL
 51. Koomil  Kabbadaa Mohaammad—JM
 52. Salamoon Gazahaany Taaddasaa—HB
 53. Naataanaan Abdiisaa—BB
 54. Sintaayoo Canaa Kubii—GJ

55 . Leelisaa Hussen Ahimad—HL

 1. Amaanu’eel Tarfaasaa Gannatii—IAB
 2. Araarsoo Addunyaa Dabaloo—QW
 3. Munziir Asraar Mohaammad—HB
 4. Taajuuddin Mohaammad Musaa—HB
 5. Obsinnaa Tarrafaa Tujoo—QW
 6. Adaam  Kaliif Umar—HB

62 . Isaatuu Danbii Jaarraa—GJ

 1. Mootummaa Beenyaa Nagasaa—WL
 2. Mohaammad SH/Kaliif Huseen—HB

65 . Laggasaa Abiyee Dassaalaw—HL

 1. Hassan Xahaa Musaa—HL
 2. Abdiisaa Biruu Yaamii—HL
 3. Caalaa Aragaa Kabbadaa—JM
 4. Fiqaaduu Kabbadaa Baqqalaa—BL
 5. Mohabube Jundaa Ahimad—HB
 6. Masalla Tasfaayee Damisee—BRN
 7. Godaanaa Gurraachaa—GJ

73 . Waaggarii Tasfaa Rafisaa—JM

 1. Jaatanii Guyyoo Jiloo—BRN
 2. Warqinaa Goshuu Asmare—JM
 3. Gammachuu Mulaatuu Dabalaa—QW
 4. Miidheksaa Asaffaa—QW
 5. Yirdaaw Dajan Asaffaa—HL
 6. Milkeessaa Waaqummaa Qalbeessaa—IAB
 7. Tasfaayee Tashoomaa Bultoo—JM
 8. Eebbisaa  Daani’eel—QW
 9. Warquu Takollaa H/Maariyaam—HB
 10. Tafarri Indaashaaw Amaan—HB
 11. Lalisee Ayyalaa Beekaa—WB

85 . Damissoo  Dabbabaa Bahiluu —HB

 1. Abdii Admaasuu Taafasaa—QW
 2. Garramuu Waaqtolaa Iranaa—HGW
 3. Jibriil Abdurhamaan Kadiir—BL
 4. Qajeelaa Seefaa Hundeessaa—WL
 5. Taayee Tafaraa Dabalaa—SHK
 6. Dagaaggaa Mokonnin Taasisaa—WL
 7. Dabalaa Magarsaa Dabal—SHKL
 8. Firoomsaa Dheereessaa Abbooltii—SHKL
 9. Masfin Abbuu Tafarri—HL
 10. Abdiisaa Balaayinah—BL
 11. Ibsaa Abduramaan Mohaammad—HL
 12. Mabraatuu Geetaahuun Abarraa—BLB
 13. Darrassaa Taayuu Tsiggee—HL
 14. Faamii Abraahim Yusuuf—HL
 15. Taaddalaa Abarraa Waaqee—HL
 16. Tsagaayyee Baqqalaa Shaanqoo—SHL
 17. Elsaabeet Alamanawa Mangistuu—ARSL
 18. Biilii Mallasaa Lameessaa—SHL

#MMWO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here