QABEENYA BEEKSISUU FI GALMEESSUU

0
1233

Akkuma beekamu kanaan dura qabeenyi hawaasa Manneen Murtii Oromiyaa karaa Komishiinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Naannoo Oromiyaa beeksifamaa fi galmaayaa kan ture  ta’uun ni beekama.

Qabeenya beeksisuu fi galmeessisuun malaammaltummaa fi hojimaata badaa ittisuu keessatti faayidaan inni qabu ol’aanaa waan ta’eef akkasumas bilisummaa fi itti gaafatamummaa   madaalawaa ta’e Manneen Murtii keessatti mirkaneessuun wal qabatee gahee ol’aanaa waan qabuuf Labsii Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebiin Hundeessuuf Bahe Labsii Lakk. 217/2011tiin aangoon qabeenya hawaasa Manneen Murtii Oromiyaa galmeessuu Waajjira Naamusaa fi Inispeekshiniitiif kan kenname ta’uun ni yaadatama.

Qabeenya hawaasa Manneen Murtii beeksisuu fi galmeessisuuf immoo sirni diriiruu akka qabu bu’uura olitti ibsame keewwata 15 (2) (C) irratti tumameen Gumiin Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa yaa’ii 190ffaa Mudde 3 bara 2013 gaggeesseen Dambii Qabeenya Hawaasa Manneen Murtii Oromiyaa Beeksisuu fi Galmeessuu lakk.8/2013 mirkaneessuun akka hojii irra oolu murteessee jira.

Qabiyyee Dambichaa karaa Gareelee Naamusaa fi Inispeekshinii Manneen Murtii Ol’aanaa fi Telegraamii MMWO irraa kan argattan ta’uun akkuma jirutti ta’ee; hubannoof akka tolu ijoowwan gurguddoo qabeenya hawaasa manneen murtii beeksisuu fi galmeessuun wal qabatu akka itti aanutti tarreessineerra.

Hawaasni Manneen Murtii qabeenya isaa galmeessisu;

  • Qabeenyi galmeessisuu qabu kan maqaa isaa fi kan maatii isaatiin jiruu dha.
  • Kaayyoo Dambichaaf jecha maatii jechuun ijoollee waggaa 18 hin guutiinii fi haadha manaa ykn abbaa manaa ti.
  • Qabeenya jechuun qabeenya socho’us ta’ee kan hin sochoone, kan ifatti mul’atus ta’ee kan hin mul’anne akkasumas maallaqa yammuu ta’u, kaayyoo Dambii kanaaf jecha qabiyyee lafaas ni dabalata.
  • Qabeenya hawaasa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa kan galmeessu Waajjira Naamusaa fi Inispeekshinii yommuu ta’u; Gareen Naamusaa fi Inispeekshinii Manneen Murtii Ol’aanaa qabeenya Hawaasa Manneen Murtii Ol’aanaa, Ofiisarri Naamusaa fi Inispeekshinii Manneen Murtii Aanaa immoo qabeenya hawaasa Manneen  Murtii Aanaa ni galmeessu.
  • Qabeenyi kan galmaa’u waggaa lama lamaan yommuu ta’u; kunis baatii Amajjii keessa kan raawwatamu ta’a.
  • Galmeen qabeenya sadarkaa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaatti galmaa’ee Waajjira Naamusaa fi Inispeekshinii kan taa’u yammuu ta’u, galmeen qabeenya sadakaa Manneen Murtii Ol’aanaa fi Manneen Murtii Aanaaleetti galmaa’e Garee Naamusaa fi Inispeekshinii Mana Murtii Ol’aanaa taa’a.
  • Namni qabeenya galmeessisuu qabu galmeessisuu dide yookin yeroo taa’e keessatti sababa gahaa malee hin galmeessisiin hafe yookin qabeenya dhokse yookin odeeffannoo sobaa kenne yookin kan galmeessiseen alatti qabeenya maddi galii isaa hin beekamne horatee argame seerota biroo rogummaa qabaniin itti gaafatamuun akkuma jirutti ta’ee, Dambii Naamusa Abbootii Seeraa Fooyya’ee bahe lakk.2/2011 keewwata 10 keewwata xiqqaa 12 jalatti badii naamusaa cimaan kan gaafachiisu ta’uu hubattanii xiyyeeffannoo kennuudhaan akka beeksiftanii galmeessiftan, qaamoleen dhimmi ilaallatus bu’uura Dambii jiruu fi uunkaa qophaa’ee isinii ergameetiin yeroo taa’e keessatti akka galmeessiftan ni beeksifna.

     Waajjira Naamusaa fi Inispeekshinii MMWO

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here