SAGANTAA RAADIYOO MANA MURTII WALIIGALAA OROMIYAA

0
745

Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa OBN irraa sagantaa yeroo qilleensaa idileen bitatee ji’oottan itti aananiif hojii fi adeemsa kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa irratti uummata keenyaaf hubannoo uumuuf qophii barbaachisaa xumuree Mudde 23/2013 hojii eegaluuf jira.

Sagantaa kanaan dhimmootni xiyyeeffannoo guddaa argatan filmaata hiikkaa wal diddaa (jaarsummaa/araara), Manneen Murtii fi uumama hojii abbaa seerummaa (walitti dhufeenyaa fi garaagarummaa Manneen Murtiii qaamolee mootummaa biroo waliin qaban), naamusa abbaa seerummaa fi sirna keessummeessa komii, Manneen Murtii fi itti fayyadama teekinoolojii qunnamtii odeeffannoo (TQO), rifoormii Manneen Murtii fi Chaartarii Lammiilee, hojiiwwan hubannoo fi deeggarsa seeraa bilisaa, haqaa daa’immanii fi kkf ta’u.

Sagantichi guyyaa har’aa (Mudde 23/2013) oduu sa’aatii 3:00 booda faayidaa jaarsummaan/araaraan dhimma ofii xumurachuu irratti xiyyeeffatuu fi Abbootii Gadaa Tuulamaa fi qaamolee biroo dhimmi ilaalu mariisisuun qophaa’e qilleensarra oolchuun kan eegalu ta’a.

Nutis sagantaa kana akka hordoftan kabajaan isin affeerra.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here