SIRNA KEESSUMMEESSA DABAREE ABBOOTII DHIMMAA (Queue Management System)

0
971

Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa bara 2012 irraa eegalee moosaajii abbaa dhimmaa akkaataa dhufaatii isaatiin dabareen keessummeessuu dandeessisu kan sirna keessummeessa dabaree abbootii dhimmaa (court customers queue management system) jedhamee waamamu bifa yaaliitiin hojiirra oolchaa turee jira.

Moosaajiin kun ogeessota Daayirektoreetii Teekinoolojii fi Qunnamtii Odeeffannoo (TQO) Mana Murtichaatiin kan misoome yoo ta’u abbaan dhimmaa tartiiba dhufee galmaa’een akka keessummeessu kan dandeessiisuu dha. Kun immoo komii dabareen keessummaa’uu dhabuun wal qabatee abbootii dhimmaa biraa ka’aa ture guutummaatti furuuf kan gargaaru ta’uu Daayireektarri Daayirektoreetii TQO Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa, Obbo Gammadaa Guddataa ibsaniiru.

Moosaajiin sadarkaa yaaliitiin hojiirra oolaa ture kun bu’a qabeessummaan isaa waan itti amanameef bara kana irraa kaasee haala guutuu ta’een hojiirra ooluu jalqabee jira. Dabalataanis moosaajiin kun Manneen Murtii sadarkaan jiranitti akka babala’achuu qabu Koreen Bulchiinsaa Mana Murtichaa baatii Guraandhaalaa keessa kallattii kaa’ee ture.

Kanuma hordofuun leenjiin hojiirra oolmaa moosaajii kanaa bu’a qabeessa taasisuu irratti fuulleeffate ogeessota Mana Murtii Waliigalaa fi Manneen Murtii Ol’aanaadhaaf guyyoota 10’f Adaamaatti kan kenname ta’uu Qindeessaan Deeggarsa Hojii Dhaddachaa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Obbo Joonii Bantii ibsaniiru. Leenjichis sadarkaa ol’aanaa barbaadamuun kennamee xumuramuu isaa kan ibsan Obbo Jooniin, moosaajicha haala guutuu ta’een sadarkaa hundatti hojiirra oolchuuf gumaacha ol’aanaa qaba jedhaniiru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here