Sirna Oliyyannoo Seeraa – Appeal Procedure

Dhimma hariiroo Hawaasaa keessatti haala Oliyyannoo Seeraa - Appeal Procedure

0
561
Sirna Oliyyannoo Seeraa
Sirna Oliyyannoo Seeraa

Sirna Oliyyannoo(How to Appeal)

Dhimma_Hariiroo_Hawaasaa Naamni kamuu murtii dhumaa Manni Murtii tokko kenne irraa komii kan qabu yoo ta’e Mana Murtii sadarkaa itti aanee jirutti oliyyannoo fudhachuu ni danda’a.

Akkaataa Oliyyanni Itti Dhiyaatu:

 • Oliyyanni kamuu kutaa reejistiraaraa (Ofiisaroota Seeraa) Mana Murtii Oliyyata dhagahuutti dhiyaachuu qaba; kanfaltiin abbaa seerummaa erga kanfalamee booda galmeen ni banama;
 • Oliyyannoon dhiyaachuu kan qabu guyyaa murtiin komatamu kenname irraa kaasee guyyoota 60 keessatti ta’a;
 • Oliyyannoon yeroon guyyoota 60 erga darbee booda kan dhiyaate yoo ta’e Ofisarri Seeraa oliyyannicha fuudhuu hin qabu; bakka isaa namni oliyyata gaafate yeroo guyyaa 10 keessatti haayyamsiisa oliyyannoo akka dhiyeeffatu itti himuu qaba;
 • Iyyanni haayamsiisa oliyyannoos barreeffamaan kan dhiyaatu ta’ee namni iyyaticha dhiyeeffatu sababa yeroon oliyyannoo isaa dhiyeeffachuu dhabeef ibsuu qaba; ragaa barbaachisaa jedheen amanus wal qabsiisee dhiyeessuu qaba;
 • Manni Murtiis iyyata hayyamsiisaa dhiyaate irratti murtii kennuun dura iyyaticha irratti dhagaha gaggeessuu ni danda’a; ragaa ilaalchisees ajaja barbaachisaa ta’e ni kenna;
 • Manni Murtii dhagaha gaggeessee fi akkuma barbaachisummaa isaatti ragaa wajjin erga madaalee booda oliyyataan oliyyannoo isaa sababa gahaadhaan yeroon oliyyachuu dhabe jedheen yoo amane oliyyataan oliyyaticha akka dhiyeeffatu ni hayyamaaf;
 • Sababa gahaan hin jiru jedheen yoo amane iyyaticha kufaa ni taasisaa; murtii kana irraa immoo oliyyata fudhachuun hin danda’amu.

Qabiyyee Iyyata Oliyyannoo:

 • Iyyatni oliyyannoo waantota armaan gadii of keessatti hammachuu qaba:
  • Maqaa fi teessoo Mana Murtii Oliyyannoon itti dhiyaatuu;
  • Maqaa Mana Murtii murtii komatamu kennee, guyyaa murtichi kenname fi lakkoofsa galmee Murtichaa;
  • Sababoota oliyyannoo yookin hanqina murtiin komatamu qaba jedhame fi
  • Seerummaa gaafatamu dha.
 • Iyyaticha wajjin gargalchi guutuun galmee komatamee chaappiffamee dhiyaachuu qaba.
 • Iyyaticha keessatti oliyyataan waanuma galmee Mana Murtii jalaatti galmaa’ee jiru irratti akka bu’uureffatu ibsuu qaba; bakka barbaachisaa ta’etti iyyata ragaan dabalataa dhiyaatee akka dhagahamuuf ibsu uumama ragaa kanaa, maqaa fi teessoo ragaa dhagahamanii, sababa ragoonni kun waamamanii dhagahamuu qabanii fi Mana Murtii jalaatti ragaan kun maaf osoo hin dhiyaatin akka hafee fi Mana Murtii oliyyata dhagahutti dhiyeessuun maaf akka barbaachise ibsuun dhiyeeffachuu qaba.
 • Oliyyanni dhiyaatu baay’ina koppii gahu (baay’ina deebii kennaa/tootaa irratti hundaa’a) wajjin dhiyaachuu qaba.

Sababota Oliyyannoo:

 • Iyyatni oliyyannoo sababoota oliyyannoo addattii fi ifatti tarreessuun kaa’uu danda’uu qaba.
 • Oliyyataan yoo Manni Murtii hayyameefin alatti sababoota iyyata oliyyannoo keessatti ibsamaniin alatti kan biraa irratti yaada kennuu yookin falmii dhiyeessuu hin dnada’u.
 • Manni Murtiis oliyyata dhiyaate irratti murtii yeroo kennu sababoota iyyata oliyyannoo keessatti dhiyaatan irratti bu’uureffachuu qaba;
 • Oliyyataan dhimmaa fi falmii Mana Murtiii jalaatti kaaseen alatti falmii haaraan kaasuu hin danda’u.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here