WALTAJJIIN DHIMMA NAAMUSAA IRRATTI XIYYEEFFATE GAGGEEFFAME

0
365

Waltajjiin gamaaggamaa, marii fi leenjii miseensota Garee Naamusaa fi Inispeekshinii Mannneen Murtii Ol’aanaa, Koree Naamusaa Hojjattoota Mootummaa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa, Walitti Qabdoota Koree Naamusaa hojjattoota  mootummaa Manneen Murtii Ol’aanaa fi Ofisaroota Naamusaa Manneen Murtii Aanaaleef qophaa’e Onkoloolessa 20 fi 21/2013 Magaalaa Adaamaatti gaggeeffame.

Waltajjicha haasawa baniinsaan kan jalqabsiisan kabajamoo Obbo Guyyoo Waariyoo, Piredaantii Itti Aanaa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa, yammuu ta’an haasawa isaanii keessattis bara hojii kana keessa dhimma naamusaa irratti xiyyeeffannoo ol’aanaadhaan akka hojjetamu ibsanii; jalqabarratti ofii fakkeenya ta’anii argamuun ilaalcha hawaasa mana murtii irratti hojjechuun jijjiiruu hojimaattota naamusa badaaf qaawwaa banan qorannoo irratti hundaa’uun akka duuduu fi maksamu akeekuu, darbees hanqinni naamusaa raawwatamee yammuu argametti  hojii itti gaafatamummaa mirkaneessuu hojjachuun kan irraa eegamu ta’uu hubachiisaniiru.

Akka hoggansa ol’aanoo Mana Murtii Waliigalaattis ta’ee Gumiin Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa galma ga’iinsa hojii kanaatiif deeggarsa kan taasisan ta’uu hubachiisuun marii kana irraa kan eegamu  hanqinoota turan kaasuun  irratti mari’achuu fi muuxannoo wal jijjiiruun milkaa’ina hojichaa yeroo itti aanuuf galtee taasifachuudhas jedhaniiru.

Waltajjicha irratti gabaasni Gareelee Naamusaa fi Inispeekshinii   Manneen Murtii Ol’aanaa saddeetii (GAONF, Iluu Abbaa Boor, Arsii, Shawaa Kaabaa, Wallagga Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, H/Bahaa,Gujii) fi kan Waajjira Naamusaa fi Inispeekshinii) dhiyaatee irratti mari’atameera.

Gamaaggama gaggeeffame irrattis Itti Gaafatamaa Waajjira Naamusaa fi Inispeekshinii Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa,Obbo Dachaasaa Kabbadaa, kurmaanni 1ffaan irra caalaa  yeroo boqonnaa qophii ta’uun akkuma jirutti ta’ee, godinaaleen  hedduu  karoora qopheeffachuu alatti  hojii hojjachuu qaban     sadarkaa barbaadamuun  kan hin hojjatamne ta’uu fi kurmaana itti aanutti hojiiwwan dagaagina naamusaa fi ittisa irratti xiyyeeffachuun akka hojjatan   hubachiisanii hojii itti gaafatamummaa  mirkaneessuu bu’a qabeessa ta’es  akka hojjatan dhaamaniiru. Dabalataanis koreen naamusaa hojjattootaa dhimmoota dhiyaataniif si’aayinaa fi qulqullinaan furmaata itti laachuun barbaachisaadha jedhaniiru.

Gamaaggama gaggeeffametti aansuun mata dureewwan sadii irratti barreeffamni dhiyaatee mariin irratti gaggeeffameera.

Bu’uuruma kanaan  hanqinoota hojii itti gaafatamummaa mirkaneessuu  caasaalee naamusaa fi inispeekshinii fi koree  naamusaa hojjattootaa biratti mul’atan irratti karaa inispeektara MMWO, Obbo Dabalee Xilaahun barreeffamni dhiyaatee kan irratti mari’atame yammuu ta’u; barreeffamicha keessatti qaawwa  seeraa ejjannoo wal fakkaataa irratti  qabachuun duuchuun irra jiraatuu fi hanqinaalee raawwii keessatti mul’atan kaasaniiru.

Obbo Guddataa Qajeelaa, Dursaa Garee Odiitii Galmee Murtii Boodaa, hanqinoota odiitii galmee murtii boodaa keessatti mul’atan irratti barreeffama kan dhiyeessan yammuu ta’u, hanqinaalee gama kanaan mul’atan kaasuun mariin  gadi fageenyaan irratti gaggeeffameera.

Akkasumas Tarsiimoo Dagaagina Naamusaa fi Ittisa hojimaata badaa/ malaammaltummaa/, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan jedhu irratti Dursaa Garee Dagaagina Naamusaa kan ta’an Obbo Fayyeeraa Hayiluu barreeffama dhiyeessaniiru.  Bu’uuruma kanaan tooftaawwan dagaagina naamusaa fi ittisa malaammaltummaa irratti hubannoon uumameera. Gama birootiin kallattii xiyyeeffannoo bara kana keessaa tokko kan ta’uu qabu hanqina naamusaa itti fayyadama miidiyaa hawaasummaatiin wal qabatee jiru ta’uu akka qabu kaasanii Abbootiim seeraa fi   hawaasni manneen murtii tokko tokko  miidiyaa hawaasummaatti yammuu fayyadaman duudhaalee naamusaa cabsuun bilisummaa fi al loogummaa abbaa seerummaa fi manneen murtii miidhaa akka jiran fakkeenyota qabatamaan  dabaaluun agarsiisaniiru.

Gama kanaan hojiin hubannoo uumuu sadarkaa MMWOtti hojjatamaa kan jiru ta’uu fi sadarkaa manneen murtii ol’aanaattis hojiin hubannoo uumuu bal’aan hojjatamuu akka qabuu fi hojiin itti gaafatamummaa mirkaneessuu hojjatamuu kan jalqabamee fi cimee  itti fufuu kan qabu ta’uus  hubachiisaniiru.

Dhuma waltajjichaa irrattis Itti Gaafatamaa Waajjira Gumii fi Qabeenya Humna Namaa  Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa, Obbo Makkonnin Raggaasaa, dhaamsa dhaamaniin Inispeektaroonni Manneen Murtii  fi Ofiisaroonni naamusaa hojii naamusa dagaagsuu fi itti gaafatamummaa mirkaneessuu bu’a qabeessa ta’e ciminaan akka hojjatan hubachiisanii caasaadhaan wal qabatee gaafiiwwan fi yaada ka’an deebi’anii  akka xiinxalan waadaa galaniiruu.

Hirmaattonni waltajjichaas leenjiin hubannoo kennuu  fi mariin akkanaa kun cimee itti fufuu akka qabu dhaamaniiru.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here