Argama

Calcalii(Sarbet), Finfinne, Ethiopia

Sa'aatii Hojii

Mon - Fri: 8.30AM to 5.30PM

#1 Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
iHaqaaf haqaan Hojjanna!

Supreme Courts of Oromia
You Our Top Priority

MMWO #1 Dambiiwwaniifi Faayiloota

We are Fully Committed to the
Needs of Our Clients | Haqaaf Haqaan Hojjanna!

Tajaajiloota Hojii Dhaddachaan Walqabatan Biroo

Tajaajilotni hojiiwwan dhaddachaan wal qabatan kanneen armaan gadii Mana Murtichaan ...

Tajaajila Abbaa Seerummaa

Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa naannichaa isa dhumaa ...

Tajaajiloota Hojii Abbaa Seerummaatiin walqabatan

Hojii ijoon Mana Murtichaa tajaajila abbaa seerummaa kennuu yoo ta’u, ...

Awesome Image

Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa

Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa Naannichaa ti.

ERGAMA

Akkaataa Labsii Lakk. 216/2011 keewwata 23 jalatti tumameen Manneen Murtii Oromiyaa ergama waloo tajaajila abbaa seerummaa dhaqqabamaa, si’ataa fi bu’a qabeessa ta’e, seera qofa irratti hundaa’uudhaan, haala loogii fi gartummaan ala ta’een kennuuf dirqama ni qabaatu. Hojii isaaniis bilisummaa guutuu fi itti gaafatamummaa ol’aanaadhaan ni raawwatu.
Guutummaasaa>>

Professional and
Dedicated Law Services - Tajaajiloota MMWO

Awesome Image
MMWO - Haqaan Haqaaf Hojjanna!

011 123 4432

Send mail on: info@oromiacourt.org

Monday - Friday:
8.30 - 5.30
Sunday & Public Holidays (Closed)

Client Focused Solutions

Perfectly simple and easy to distinguish in a free hour when untrammelled and when nothing perfect.

Industry Leaders

Their duty through weakness of will, which is the same as through shrinking from pain cases

Beyond the Billable Hour

When our power of choice is untrammelled when nothing our being able to do what we like best.


Hooggansa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Waajjira Muummee yeroo Ammaa

 

Obbo Oliyaad Yaaddessaa
Obbo Oliyaad Yaaddessaa
Daayireektara Daayirektoreetii Bulchiinsa Qabeenyaa fi Tajaajila Waliigalaa – MMWO

Aaddee Hawwii Taarraqany
Aaddee Hawwii Taarraqany
Daayireektara Daayirektoreetii Koorniyaa fi Haqa Daa’immanii – MMWO

Obbo Jiishaa Guddisaa
Obbo Jiishaa Guddisaa
Daayireektara Daayirektoreetii Hooggansa Hojii Jijjiiramaa – MMWO

Obbo Gammachuu Baqqalaa
Obbo Gammachuu Baqqalaa
Daayireektara Daayirektoreetii KTAS – MMWO

Obbo Naasir Faaris
Obbo Naasir Faaris
I/Gaafatamaa Waajjira Pirezidaantii – MMWO

Obbo Guyyoo Waariyoo
Obbo Guyyoo Waariyoo
Pirezidaantii I/A – Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa

Obbo Gazaalii Abbaasimal
Pirezidaantii – Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa

Obbo/Aaddee….
Obbo/Aaddee….
Daayireektara Daayirektoreetii Karooraa, Baajataa, Hordoffii fi Gamaaggamaa – MMWO

Obbo Gammadaa Guddataa
Obbo Gammadaa Guddataa
Daayireektara Daayirektoreetii Tekinoolojiifi Qunnamtii Odeeffannoo(TQO) – MMWO

Obbo Mokonnin Raggaasaa
Obbo Mokonnin Raggaasaa
Itti Gaafatamaa Waajjira Gumii fi Bulchiinsa Qabeenya Namaa – MMWO

Aadde Shawaayyee Disaasaa
Aadde Shawaayyee Disaasaa
Daayireektara Daayirektoreetii Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaansii – MMWO

Obbo Dachaasaa Kabbadaa
Obbo Dachaasaa Kabbadaa
I/G Waajjira Naamusaa fi Inispeekshinii – MMWO

Obbo Gonfaa Atoomaa
Obbo Gonfaa Atoomaa
Daayireektara Daayirektoreetii Dhimmoota Koomunikeeshiinii – MMWO

Obbo Tacaan Margaa
Obbo Tacaan Margaa
Daayireektara Daayirektoreetii Qorannoo fi Atoominaa – MMWO

Obbo Saamu’eel H/Maariyaam
Obbo Saamu’eel H/Maariyaam
Daayireektara Daayirektoreetii Odiitii Keessaa – MMWO

Obbo Sanbataa Abdataa
Obbo Sanbataa Abdataa
I/G Waajjira Deeggarsaa fi Hubannoo Seeraa – MMWO

Pirezidaantota Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Jalqabarraa kaasee hanga Ammaatti turan

Hundumasaanii

Obbo Gazaalii Abbaasimal

Pireezidaantii Bara:-( Walakkeessa 2012 - Ammaa)
obbo Ahimaddiin Ibrahiim(1985-1986 fi 1987-1992))- Hoogganaa Olaanaa Mana Murtii Waliigala Oromiyaa

obbo Ahimaddiin Ibrahiim

Pireezidaantii Bara:-( 1985-1986 fi 1987-1992)
obbo Damoozee Maammee(1992-1994 fi 2004-2008)- Hoogganaa Olaanaa Mana Murtii Waliigala Oromiyaa

obbo Damoozee Maammee

Pireezidaantii Bara:-( 1992-1994 fi 2004-2008)
Obbo Addisuu Qabbaneessaa (2008-2010)- Hoogganaa Olaanaa Mana Murtii Waliigala Oromiyaa

Obbo Addisuu Qabbaneessaa

Pireezidaantii Bara:-( 2008-2010)
Obbo Bashaadaa Gammachuu(1986-1987)- Hoogganaa Olaanaa Mana Murtii Waliigala Oromiyaa

Obbo Bashaadaa Gammachuu

Pireezidaantii Bara:-( 1986-1987)
Obbo Taaddalaa Nagishoo(1999-2004)- Hoogganaa Olaanaa Mana Murtii Waliigala Oromiyaa

Obbo Taaddalaa Nagishoo

Pireezidaantii Bara:-( 1999 - 2004)

Obbo Tashaalee Abarraa

Pireezidaantii Bara:-( 1994- 1999)

Obbo Dasaa Bulchaa

Pireezidaantii Bara:-( 2010 - Walak. 2012)

Odeeffannoon Maxxansaalee Haaraa saffisaan akka isin bira gahu Mamila Marsariitii keenyaa tahuuf galmaayaa.

Deeggarsa barbaaddan kamiifuu yaada keessan nuuf ergaa

  Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaatti Manneen Murtii Olaanaa
  High Courts of Oromia at Supreme Court of Oromia

  Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa Naannichaa ti.
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image
  Awesome Image