Wixineewwan labsii lama Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qopheessee dhiyeesse Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa raggaasise

Wixineewwan labsii lama Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qopheessee dhiyeesse Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin ragga’aniiru.

0
574

Wixineewwan labsii lama Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qopheessee dhiyeesse Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin ragga’aniiru.

Haaluma kanaan wixineen labsii Gurmaa’iinsa, Aangoo fi Hojii Manneen Murtii Oromiyaa irra deebiin murteessuuf qophaa’e labsii lakk. 216/2011 jedhamee kan ragga’e yoo ta’u wixineen labsii Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa irra deebiidhaan hundeessuuf wixineeffame labsii lakk. 2017 ta’uun ragga’eera.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here