YAADA BARBAADNA

0
452
Hojiin abbaa seerummaa hojii ulfaataa naamusa ol’aanaa gaafatu ta’uun ni beekama. Qacarrii fi guddina gaggeeffamu kamuu keessatti xiyyeeffannoon naamusaaf kennamu ol’aanaa dha.
••••
Dorgommii gita hojii Gargaaraa Abbaa Seeraa Manneen Murtii Aanaa tibba kana taasifamaa jiruun wal qabatees dandeettii dorgomtootaan dabalatatti naamusa isaanii gadi qabnee ilaaluun kanneen dandeettii fi naamusa ol’aanaa qaban guddisuu barbaadna.
•••
Isinis kanuma ka’uumsa godhachuun naamusa dorgomtoota maqaan isaanii armaan gaditti ibsamee irratti yaada akka nuuf kennitan gaafachaa kanaafis lakkoofsa bilbilaa 011 1234435 fayyadamuun ykn qaamaan Waajjira Gumii Mana Murtii Waliigalaa dhufuun kennuu kan dandeessan ta’uu isin yaadachiifna.
Lak Maqaa Godina
1 Margaa Gobanaa HGW
2 Geetabicha Wasanyelah SHK
3 Jamaal Biliinkaa BL
4 Ifaa Lammachaa JM
5 Goodaanaa Galgaloo BON
6 Waagarii Qandii I/A/B
7 Geetaachooo Gazaahanyi WL
8 Feedhasaa Waltajjii QW
9 Fooyyeessaa Fayyeeraa IAB
10 Mootii Tamasgan WL
11 Edeemaa Jiloo GL
12 Birhaan Adimaasuu SHB
13 Aliyyii Abddallaa HB
14 Basaxoo Abddallaa HL
15 Musee Mohaammad BON
16 Ibsaa Abdii HB
17 Guddinaa Taariku BB
18 Daani’eel Fiqaaduu BB
19 Abduljabaar Adam JM
20 Leellisaa Biraanuu SHL
21 Akaakuu Malaakuu WL
22 Yoobsan Jamaal HL
23 Gammachuu Waaqjiraa HGW
24 Gammachiis Biraanuu WL
25 Deebisaa Namiyyoo HGW
26 Bariisoo Boruu GL
27 Tasfaayee Bimar QW
28 Masfiin Alamaayoo BB
29 Bultoo Qalbeessaa SHK
30 Tsaggayee Dhaabaa HL
31 Niimoonaa Dassaaleeny SHKL
32 Gammachiis Taammiruu GAONF
33 Caalaa Tasfaa GAONF
34 Biraanuu Tarfaa HGW
35 Xilaahuun Baacaa QW
36 Tasfaayee Cimdeessaa IAB
37 Meelaat Tafarraa AA
38 Gazaaheny Taaddasaa HL
39 Dastaa Waaree GL
40 Nimoonaa Caalchiisaa HGW
41 Kadiir Alishoo SHK
42 Gammachuu Mulaatuu IAB
43 Asaffaa Saaqqataa WL
44 Abdii Umar BB
45 Zarihuun Girmaa Arsii
46 Wandimuu Suutumaa BB
47 Mitiikku Ayyaalee WL
48 Magadee Boruu GL
49 Gizaachoo Taaddasaa HL
50 Eebbisaa Qajeelaa GAONF
51 Amsaaluu Tasfaa WL
52 Abdii Sibaat SHKL
53 Taganuu Dinquu BL
54 Yoobsan Mul’ataa SHL
55 Sanyii Ashannaafii SHKL
56 Daanyaachoo Abbabaa SHKL
57 Badhaasaa Alamaayoo QW
58 Maskaram Shibbiruu SHB
59 Fayyisaa Gammadaa MMWO
60 Tokkumman Kooruu IAB
61 Dursaa Axinaafuu AA
62 Caalaa Tarrefaa BB
63 Balinaa Ta’aa QW
64 Tafarii Muuluu BB
65 Iluu Uddoo GJL
66 Buzunaa Damee Arsii
67 Badhaasoo Saafaayoo SHB
68 Ayyalaa Zagayyee Arsii
69 Tasfaa Barasaa BB
70 Najiib Mahaammad HB
71 Lammaa Abarraa SHL
72 Iddosaa Alamaayoo QW
73 Hordoofaa Baayisaa QW
74 Gaashaaw Nugusee GAONF
75 Firdiisaa Abdisaa HGW
76 Fayyisaa Makkonniin QW
77 Dassaaleny Gazzaahany SHK
78 Darajee Tarreessaa SHK
79 Awwal Huuseen SHB
80 Abdulqaadir Mahaammad GJ
81 Magarsaa Namarraa MMWO
82 Wandimmuu Dhanqi’aa IAB
83 Sannayiit Tamasgan IAB
84 Qalbeessaa Ayyaanaa GAONF
85 Margaa Makonnin SHKL
86 Kadiir Suleyimaan HB
87 Gosaa Makkonniin AA
88 Darajjee Kummarraa WL
89 Daawiit Mootii AL
90 Baatiruu Tufaa SHL
91 Xaahir Burqaa JM
92 Saamu’eel Ebbaa QW
93 Indaalaw Zawdee BB
94 Guddataa Magarsaa AA
95 Girmaa tafarii BB
96 Roobeeraa Abarraa AA
97 Caalii Hayilee Arsii
98 Asnaaqaa Silashii SHK
99 Magarsaa Dinquu IAB
100 Riidaa Firaa HB
101 Muliyyee Makkata GJ
102 Araarsaa Kumsaa SHK
103 Yaadasaa Asaffaa BON
104 Jireenyaa Bultii MMWO
105 Zukufil Ziyaad HB
106 Shimallis Simee SHK
107 Mabraatuu Tasfaayee IAB
108 Kafiyaaloo Irranaa HGW
109 Kaasaayee Addunyaa SHKL
110 Hawwii Awwal JM
111 Girmaa Baqqalaa SHKL
112 Galataa Amaanuu BB
113 Abarraa Malkaa JM
114 Tafarii Tamasgan W/Lixaa
115 Salamoon Shibashii SHL
116 Shimalis Kumaa IAB
117 Balaay Taasisaa W/Lixaa
118 Fedhasaa Garbaa JM
119 Ismaa’eel Ahmad MMWO
120 Shifarraaw Dirribsaa IAB

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here